Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

V. COOKIES

VI. PLUGIN FACEBOOKA

VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: „Regulamin”.

2.     Strona www.wydawnictwojakbook.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.wydawnictwojakbook.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.wydawnictwojakbook.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5.     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.wydawnictwojakbook.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)     Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

b)     Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)     Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

d)     Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1.     PRAWO WŁAŚCIWE – do celów realizacji Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie;

2.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony;

3.     STRONA INTERNETOWA – narzędzie o nazwie: www.wydawnictwojakbook.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych;

4.     USŁUGODAWCA – Jakub Łoniewski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo JakBook Jakub Łoniewski, z siedzibą przy: ul. Lipowa 61, 55-020 Mnichowice, NIP: 8961600165, REGON: 387901329, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: wydawnictwo.jakbook@gmail.com, tel. 731145731;

5.     USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;

6.     USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych, zgodnie z poniższymi ogólnymi warunkami.

2.     Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

3.     Usługodawca ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4.     Usługobiorcy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Regulamin.

5.     Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1.     Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.     Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Usługobiorcy.

3.     Po zaakceptowaniu Regulaminu, Usługobiorca ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:

a)     Treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;

b)     Każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.

4.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.     Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:

a)     W sposób prowadzących do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b)     W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy albo w sposób zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

c)     Do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Usługobiorcy.

V. COOKIES

1.     Strona internetowa używa plików cookies lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Usługobiorcy do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Usługobiorcy.

2.     Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Usługobiorcy, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować Usługobiorcy. Ich głównym zadaniem jest lepsze dostosowanie strony do potrzeb Usługobiorcy.

3.     Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Usługobiorcy, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.

4.     Wszystkie pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej, są ustalane przez Usługodawcę.

5.     Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6.     Większość Usługobiorców i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

7.     Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

8.     Blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

9.     Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a)     Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

b)     Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Usługobiorca korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Usługobiorców.

VI. PLUGIN FACEBOOKA

1.     Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.

2.     Plugin Facebooka jest oznaczony jako logo Facebooka oraz Lubię To!

3.     Plugin jest bezpośrednio połączony z profilem Usługodawcy na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Usługobiorca odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

4.     Jeżeli Usługodawca odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informacje o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Usługobiorca nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

5.     Facebook nie przekazuje Usługodawcy informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystywania. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać z polityką prywatności portalu.

6.     Jeżeli Usługobiorca nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Usługobiorca wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1.     Usługodawca może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np. Twitter albo Instagram).

2.     Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonach służących do udostępniania informacji na danej platformie.

3.     Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na platformach społecznościowych.

4.     Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Usługodawcy na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Usługobiorca odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

5.     Podczas wizyty Usługobiorcy na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowania m.in. statystyk strony.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

1.     Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.

2.     Usługodawca strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.     Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym.

2.     Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.

3.     Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczane na stronie internetowej, szczególnie jeżeli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa z jakichkolwiek przyczyn jest tymczasowo lub długookresowo niedostępna.

5.     Pomimo podejmowanych przez Usługodawcę największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Usługodawcę błędy, które Usługobiorca, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Usługodawcy.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo.jakbook@gmail.com

2.     W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.wydawnictwojakbook.pl korzystają z ochrony prawa autorskiego i są własnością www.wydawnictwojakbook.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.wydawnictwojakbook.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.wydawnictwojakbook.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.